Napokon Vidljivi

Beograd, 27.maj, 2021. godine, Usvajanjem amandmana na  Zakon o zabrani diskiriminacije, uključene su polne karakteristike kao osnov za zabranu diskriminacije, i time je Republika Srbija postala je druga država u regionu koja prepoznaje polne karatkeristike kao osnov diskriminacije i time je otpočela rad na zaštiti prava interseks/međupolnih osoba.

“Država Srbija je stavljanjem polnih karakteristika u Zakon o zabrani diskriminacije prepoznala jednu malo vidljivu grupu u društvu, a to su interseks/međupolne osobe. Sa ovim prepoznavanjem interseks/međupolnih osoba omogućava se zaštita i očuvanje telesnog integriteta i autonomije interseks/međupolnih osoba.”

Kristian Ranđelović, director organizacije XY Spectrum

Posebno pozdravljamo promenu člana 22. stav 2. Zakona o zabrani diskiriminacije koji prepoznaje i polne karkterisite dece kao mogući osnov za diskriminaciju, i nadamo se da će ove izmene otvoriti put za odgovarajuće podzakonske akti kojima bi se precizno regulisao položaj interseks/međupolnih novorođenčadi, kao i njihov položaj tokom razvoja i rasta. 

“Na Balkanu, nažalost, nije jednostavno odgajati dete kao rodno neutralno, dete koje nije ni dečak ni devojčica, odgovarati na pitanja rodbine i komšiluka ,,Da li je to dečak ili devojčica?“ sa ,,Ni jedno ni drugo/Još uvek ne znamo“ ili samo prećutati odgovor.  Ako stručnjaci smatraju da je medicinski tretman neophodan, roditelje treba obavestiti o zdravstvenim posledicama i rizicima obavljanja intervencija, a posebno, mogućnost odlaganja operacija koje nisu od vitalnog značaja do trenutka kada je to pravovremeno – jer je to najbolji ishod za pacijenta.” – dr. Katarina Maksimović, specijalista psihijatrije

Izuzetno je bitno da javnost postane svesna sa kakvim se problemima suočavaju interseks/međupolne osobe, na koji način im je često onemogućeno korišćenje osnovnih ljudskih prava, kao i toga kako može da se pomogne pri uklanjanju tih poteškoća.  Usvajanje amandmana Zakona o zabrani diskirminacije su ključni za stvaranje i održavanje svesti svih građana da interseks/međupolnih osobe nisu dijagnoza na papiru, te da su ravnopravan deo društva i da, u skladu sa tim, njihova prava treba da budu jednako ostvarena.

*Interseks/međupolnost je krovni termin za osobe rođene sa varijacijama polnih karakteristika, hromozoma i/ili hormona koji ne moraju odgovarati društvenim i medicinskim očekivanjima. Tačnije rečeno, interseks/međupolne osobe su rođene sa fizičkim ili biološkim polnim karakteristikama (poput polne anatomije, reproduktivnih organa, hormonskih obrazaca i/ili hromozomskih obrazaca) koji se ne poklapaju sa tipičnim definicijama muškog odnosno ženskog tela.